Vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem se řídí občanským zákoníkem číslo 40/1964 S. ve znění pozdějších předpisů.
– provozovatel odpovídá za škodu způsobenou ztrátou, poškozením, či zničením věci, kterou převzal od zákazníka

– zjevné vady je zákazník povinen reklamovat při převzetí splněné objednávky. Při pozdější reklamaci je zákazník povinen prokázat vznik závady na straně provozovatele
– provozovatel nepřebírá odpovědnost za oděvy bez etikety se symboly pro čištění a žehlení

– odstranitelné vady (např. chybějící knoflík, rozpáraný šev) odstraní provozovatel na vlastní náklady v co nejkratším čase

– škodu nahrazuje provozovatel v penězích na základě kupního dokladu dodaném zákazníkem, popřípadě dle odborného posouzení provozovatelem, obvykle však dle poškozené věci a její běžné hodnotě. Přihlíží se k jejímu stáří a opotřebení.

– zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, může se obrátit na Českou obchodní inspekci a zahájit řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz/cs. Pro smlouvy uzavřené online je k dispozici platforma řešení sporů provozovaná Evropskou komisí na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr/.